تبلیغات
.
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 


باسلام جهت تسریع دراجرای قانون درحمایت ازقانونگزاران ونجات ازاین سرگردانی ونیزلغو مناقصه مراکز مخابرات روستایی شهرستان تربت حیدریه که توسط آن مدیریت محترم درروزنامه ابلاغ شده بود به دلیل آنکه هرگونه رایزنی وتعاملی با نهادهای سیاسی واجتماعی وامنیتی وآن مدیریت نتیجه مطلوبی را دربرنداشت باالجبارکلیه کارگران مراکزمخابرات روستایی شهرستان تربت حیدریه،زاوه،مه ولات ورشتخوار درمورخه 92/05/20 روزیک شنبه درمحل مخابرات شهرستان تربت حیدریه گردهم آمدندوتقاضای لغومناقصه نامتعارف ونابهنگام که مغایرمصوبه مجلس(ماده واحده 62ردیف86قانون بودجه سال92که مخابرات رامکلف به استمراربیمه وانعقادقرارداد مستقیم باشرایط قانون کار باکارگران وکارگزارن وپیمانکاران مراکزمخابرات روستایی که باهرعنوانی درآن دفاترمشغول بکارمیباشند) بودرا شدند.که دراین حرکت باپادرمیانی فرمانداری محترم شهرستان، نیروهای انتظامی وامنیتی درمدیریت مخابرات شهرستان تربت حیدریه جلسه ای باحضور نماینده حراست استان ونمایندگان کارگران مخابرات روستایی تشکیل گردیدکه نتیجه برآن شدمناقصه مذکورلغو وقانون مربوطه به اجرادرآیدوجهت رفع ابهامات فرماندارمحترم شهرستان جلسه ای راباحضورمدیریت محترم مخابرات استان درمحل فرمانداری شهرستان تربت حیدریه به زودی برگزارنمایدتا مشکل این قشرستم دیده روستایی که بیش از20سال است دراین دفاترمشغولبکارندحل گردد.درپایان ازهمه مسئولین محترمی که مارادر حل این مشکل مساعدت وراهنمایی نمودندازجمله فرماندارمحترم شهرستان تربت حیدریه جناب مهندس فتحی نیاومعاونت محترم سیاسی ایشان ونماینده محترم مجلس وفرماندهی محترم نیروی انتظامی وپرسنل مربوطه وبرادران بزرگوارنیروهای اطلاعات ومجموعه مدیریتی وحراستی مخابرات وهمکاران عزیز شهرهای تربت حیدریه،زاوه،مه ولات ورشتخواروشورای هماهنگی استان،نهایت تقدیروتشکررابه عمل می آوریم وهمکاران رابه سعه صدروصبوری وشکیبایی وقانونمداری واتحادوهمدلی وهمبستگی دعوت مینماییم تادرچهارچوب قانون ورعایت ضوابط ونظم وانسجام به هدف والایمان که اجرای صحیح قانون میباشد برسیم.
تصاویرذیل متعلق به گردهمایی فوق الذکرمیباشد.
باتقدیروتشکرشورای هماهنگی مراکزمخابرات وآی سی تی روستایی خراسان رضوی

نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس