|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 


سایت دفاتر پیشخوان روستایی استان کهگیلویه وبویراحمدافتتاح شد

www.kbdpr.ir


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد


جناب اقای حسینی مطلق

مشاورمحترم وزیر ومدیر کل دفتر ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات

 

سلام علکیم

 

احتراما بازگشت به نامه شماره 17209/الف مورخه26/2/89 در خصوص نامه جمعی از کار گزاران مخابراتی ودفاترای-سی –تیictروستایی سراسر کشور به اگاهی می رساند

 

1-جدول وضعیت سهام شرکت های عرضه شده متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که طی نامه شماره 71183/2/88 مورخه 21/10/88سازمان خصوصی سازی به این دفتر اعلام شده است حاکی از واگذاری 80%سهام شرکت مخابرات ایران می باشد که به این لحاظ برابر تبصره( 1)ماده( 21) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقر نموده است در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت ملی غیر دولتی شود قوانین ومقررات  قانون کار برشرکت واگذار شده اعمال می گردد شرکت مخابرات مشمول قانون کار محسوب می شود

 

2-حسب مفاد( 2)و(3) و(7) قانون کار رابطه کار گری وکار فر مایی مشمول ان قانون دارای سه ویژگی تبعیت حقوقی تبعیت اقتصادی وانجام کار به صورت شخصی می باشد  .

 

3-با عنایت به تعریف کار تابع وویژگی های فوق الذکر تمییز قراردادکار موضوع قانون کار از سایر قرار داد های مشابه یعنی قرار داد هایی که موضوع ان انجام کار است ومتهعد به انجام کار شخص حقیقی می باشد از جمله با این ملاک صورت خواهد گرفت که در قرار داد های پیمانکاری  یا (عناوین دیگر ) متهعد به انجام کار صرفا به نتیجه است  000000کار در قرار داد صرفا متهعد به نتیجه نبوده بلکه موضوع تهعد خود را تحت نظر ودستور کار فرما به انجام می رساند  .

بنابرین ملاک شخصی بودن انجام ))دقیقا در ارتباط با ویزگی یاد شده مفا هیمی انتزاع شده از یک مفهوم انضمامی هستند که به رابطه کار تا بع گفته می شود .

 

4-اگر چه قرار دادهایی منعقد شده بین شرکت مخابرات وکار گزاران مخابرات روستایی که برخی از انها مورد ملاحظه کار شناسان این دفتر قرار گرفته است شروطی ملا حظه می شود مبنی بران که کار گزاران طرف قرار دادمی توانند موضوع تعهد خودرا از طریق اشخاص دیگر به انجام رسانند ومعکن است به این لحاظ ووبا توجه به مشخصه  هایی که برای رابطه کار تابع ذکر شد تصور شود رابطه حقوقی مورد بحث از نوع رابطه کار تا بع موضوع مواد(2)و(3)قانون کار نمی باشد لیکن باید توجه داشت در تعین  نوع قرار داد (مرحله اثبات قرار داد )انچه که در عالم واقع صورت پذیرفته است ملاک خواهد بود  یعنی چنان چه در قرار دادها شروطی از لنبیل انچه ذکر شده درج شود لیکن در عمل رابطه کار با سه مشخصه انتزاع شده مذکور در بند های (2)و(3)فوق ملاحظه شود لیکن در عمل رابطه حقوقی طرفین همان رابطه کار تا بع خواهد بود اگرچه طرفین عنوان دیگری به ان داده باشند از قبیل پیمانکاری وکار گزاری وامثال ان

 

5-بنا برین انچه گفته شد اثبات قرارداد (تعین نوع قرار داد ) مرحله ای از مراحل دادرسی است ودادرس (مرجع حل اختلاف )می بایست با توجه به مفاد قرار واوضاع واحوال وانچه که در عمل وجود داشته است طبیعت رابطه حقوقی بین طرفین را تعین نماید بنا هتا این فزایند در خصوص مورد صورت می گیرد را با حکم کلی در این مورد صحیح نخواهد بود .

 

6-طبیعی است که داد رس (مرجع حل اختلاف )برای تعین نوع قرار داد باید به ادله وامارات واوضاع واحوال توجه نماید  فی المثل یکی از قرائن واماراتی که می تواند مورد توجه باشد این است که در صورت وجود رابطه پیمانکاری بین شرکت مخابرات (به عنوان پیمان دهنده )وکار گزاران (به عنوان پیمانکار )شرکت مخابرات به حکم ماده (13) قانون کار مکلف خواهد بود قرار داد را به نحوی منعقد نماید که در ان مقاطعه کار متعهد گردد تمامی مقررات

این قانون را در مورد کار کنان خود اعمال نماید ( همچنان که بندی دائر براین مضمن در قرار داد گنجانده شده است)لیکن طبیعتا چنین تکللی شامل ممنوعیت پرداخت کمتر از حداقل مزد وبیمه نمودن کار گر نیز می شود حال چنان چه قرار داد های مورد اشاره ویا در عمل میزان پرداختی به کار گزار (طرف متعهد به انجام کار ) یا برابر یا نزدیک به حداقل حقوق کار گران باشد به گونه ای که عملا اجرای مقررات قانون کار در این خصوص از سوی کار گزار در رابطه با کار گر (شخص ثالث)ممتنع شود این امر ..ی خواهد بود که در تعین نوع قرار داد ذهن دادرس را به عدم انطباق طبیعت قراردادیاد شده عقد پیمانکاری متوجه خواهد نمود همچنین قرینه دیگری که مورد توجه باشد این است که چنان چه علی رغم شروط مورد اشاره در بند( 4)فوق کار مورد راسا تکلیف وتعهدات را انجام داده واز خدمات دیگری در این زمینه استفاده نموده این امر نیز قرینه ای دیگر است دائر براینکه را بطه موجود نه یک عقد پیمانکاری بلکه همان قرارداد موضوع که  قرارداد انجام کاراست.

 

7-با توجه به مفاد مواد اشاره شده قانون کار وموقعیت ان قانون در نظام حقوقی کشورمان می توان گفت در مواردی موضوع قرار داد انجام کار است وطرف انجام دهنده کار (متعهد )یک شخص حقیقی را اصل بر ان است که رابطه کار تابع بین طرفین حاکم بوده وقانون کار نیز قانون عام هم رابطه کار تابع خواهد بود . بنابرین در فرض مذکور چنانچه شهبه ای در تشخیص نوع قرار داد وجود داشته باشد اصل دائر بر حاکمیت قانون کار می باشد وبرای اثبات خلاف ان باید دلیلی قوی تر از اصل موجود باشد

 

8- بنا برین با عنایت به انچه گفته شد از نظر کار شناسی این دفتر برای تعین نوع رابطه شرکت مخابرات وکار گزاران دفاتر مخابراتی می بایست علاوه بر مفاد قرار داد های منعقده طبیعت رابطه مذکور وانچه در عمل بین طرفین جریان داشته است وامارات وقرائنی از قبیل قرائنی که ذکر ان در بند6)رفت وسایر اوضاع واحوال مورد توجه مرجع حل اختلاف قرار گیرد

 

 

9- لازم به ذکر است انچه در خصوص کار گزاران دفاتر مخابراتی گفته شد در مورد دفاتر ای- سی- تی ictروستایی نیز صادق وجاری می باشد

 

 

44106  شکور ابراهیمی

16/5/1389     مدیر کل تنظیم ونظارت بر روابط کار

 

 

رونوشت: کلیه کارشناسان دفتر تنظیم ونظارت بر روابط کار برای اگاهی


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : سه شنبه 10 خرداد 1390
موضوع : دل نوشته ،


ابراهیم کاظمی
10 خرداد 90 11:20
وصیت نامه یک کارگزار روستایی
اینک که من از این دنیا میروم چیزی گرانبها ندارم که آن را در میان شما تقسیم کنم ولی از شما فرزندان عزیزم خواهشی دارم که دوست دارم اجابتش کنید و روح آزرده مرا مرحمت بخشید. فرزندان عزیزم من برای شما پدری لایق نبودم چرا که شما آنچه را از من خواستید من نتوانستم اجابت کنم . مادرتان از من ناراحت و غمین است چون بعد از مرگ من تامین مخارج ماهیانه شما میشود آینه دقی برای او. من هم دوست داشتم جایی کار میکردم که بیمه باشم. حقوق ثابت داشته باشم و بسیاری از مزایای دیگر. ولی چه کنم که به امید وعده های پوچ و تو خالی سر کردم و حال که دستم هم از این دنیا کوتاه شده است. فرزندان من مرا حلال کنید و از مادرتان نیزبرایم حلالیت بطلبید و خواهشی که دارم تمام جمعه ها به مزارم بیایید و بر روی قبرم آب بپاشید. چون در دنیا کسی مرهم به زخم دلم نزد و سراغی هم از من نگرفت. برایم شمعی روشن کنید و تا آخر آب شدنش کنارم بنشینید و بدانید که من هم همچو شمع میسوختم و بودند کسانی که عامل آتش گرفتنم بودند و بودند کسانی که میدیدند ولی برای خلاصی از آتش وجودم کاری نکردند تا من آب شدم و از بین رفتم. برایم طلب غفران کنید و مثل پدرتان هیچ وقت زیر بار ظلم نروید
پدرتان .

نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : دوشنبه 9 خرداد 1390


امام خمینی (ره)بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران اینگونه فرموده که :مسولان عزیز و گرامی

به داد روستاییان برسید که زبان  از شکایت ندارند .

شعارما فرمایش امام خمینی (ره)

 


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : سه شنبه 27 اردیبهشت 1390


حسن قربانزاده حصارجلال
27 اردیبهشت 90 06:55
خبربسیارمهم:باعرض سلام قابل توجه همکاران محترم طی تماس تلفنی بامسئول دفتر مدیریت مخابرات ایران پیرو ویدیئو کنفرانس خراسان رضوی ایشان بیان نمودند موضوع صدور پروانه آی سی تی لغوگردید وقرارداد جدیدی طبق مقررات اداره کاروامور اجتماعی برای هفت استان شاکی دردست تنظیم واقدام میباشدکه به زودی ابلاغ خواهد گردید وباتوجه به پیگیریهای مجدانه توانستیم باآقای دکتر سبحانی نیا ملاقاتی باهیئت رئیسه مجلس راهماهنگ وفراهم نماییم تا همچون قبل قانونمند پیگیر حق وحقوقمان باشیم که قراراست اقایان لکزیان ،قربانزاده،فضلی،زارع پور،نوری منش،حسن پوردراین جلسه که حداکثر 15روز دیگر تشکیل میگرددبه عنوان نمایندگان پیمانکاران استانها شرکت نمایندواما دوستانی که ناآگاهانه 27اردیبهشت را تجمع راپیشنهاد مینمایند وازمسئولیت آن نیز شانه خالی مینمایند باید بدانند که مجلس به مدت 1هفته تعطیل میباشدوما بایستی به طریق قانونی پیگیر احقاق حقوقمان باشیم قابل ذکراست این پیگیریها توسط برادران لکزیان وقربانزاده و...صورت گرفته است برای اطلاع بیشتر فقط نمایندگان استانها وشهرستانها می توانند باشماره تلفنهای 09151047974و09357605800تماس بگیرند .باتشکر لکزیان وقربانزاده

نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : سه شنبه 20 اردیبهشت 1390


حسن قربانزاده حصارجلال
 
باسلام بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رسانیم جلسه ای روز چهارشنبه مورخه 21/02/90ساعت 15 درمحل مدیریت مخابرات استان خراسان رضوی (مشهد)باحضور معاون وزیرارتباطات مهندس خواجه پور وجناب صابرفیضی وتعدادی ازنمایندگان مجلس وعده ای ازنمایندگان پیمانکاران خراسان رضوی برگزار میگرددلذا ازشما همکاران محترم که نماینده همکاران در استانها ی کشور می باشید دعوت میگردد دراین جلسه شرکت فرمایید .باتشکر قربانزاده .تلفن تماس:09151047974

نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد


خدمت همکاران درسراسرکشورعرض کنم که اداره کاریاسوج برای کارگزارانی که قرارداددرصدی امضاء کرده اند رای صادرکرده واین نوع قراردادهای مخابرات  رابی اساس دانسته وباید شرکت مخابرات استان قانون کارواموراجتماعی رانسبت به کارگزاران مخابرات ودفاترای سی تی رعایت نماید.

باتشکر


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : چهارشنبه 10 فروردین 1390


به اطلاع کلیه کارگزاران استان کهگیلویه وبویراحمد میرسانم

جهت تشکیل انجمن صنفی کارگزاران استان هرچه زودترتماس بگیرند

تا انجمن تشکیل شودوکارها ازطریق انجمن پیگیری ودیگران سردرگم نباشند

باتشکر


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : شنبه 6 فروردین 1390


با سلام وعرض تبریک وتهنیت سال نوخدمت کلیه کارگزاران سراسرکشور

خدمت کلیه همکاران عرض کنم که ازهراستان چندنماینده به وزارت کارمراجعه وملاقاتی با

آقای شکورابراهیمی مدیرروابط کارداشته باشندونامه کارگزاران رانسبت به قانون کاررادریافت کرده

وبه اداره کاراستان خودمراجعه ودادخواست پرنمایندچراکه وزارت کارقراردادهایی راکه شرکت مخابرات

باکارگزاران چه ای سی تی وچه مرکز بسته غیرقانونی دانسته بنابراین فرست راازدست ندهید

شرکت مخابرات خصوصی است وبایدتابع قانون کارباشد.

متشکرم


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : جمعه 20 اسفند 1389


با عرض پوزش ازکلیه همکاران درسراسرکشور

باتوجه به نبودن ارتباط اینترنتی درطول دوهفته گذشته منبعد

درخدمت دوستان وهمکاران هستیم.باتوجه به اینکه تعداد17نفرازکارگزاران در

مرحله اول حکم به نفع آنها صادرگردیده ومخابرات راملزم به پرداخت مبلغ000/679/570ریال

به این تعدادکارگزاران کرده وهیچگونه پرداختی ازسوی مخابرات انجام نگرفته لذا دادگستری

حکم مسدود این مبلغ و000/500ریال جریمه رابه کلیه بانکهای استان داده وجواب رای تعداد20نفرازکارگزاران دیگر

هم صادرشده که درسال جدید به اجرای احکام خواهد رفت بنابراین درسال جدیدکلیه کارگزاران

دادخواست خواهندکشید چراکه اداره کاراستان تمام قراردادهای مخابرات رارد کرده وآن

راغیرقانونی دانسته وامیدوارم این گام بلندی باشدبرای کارگزاران سراسرکشور.درضمن جواب نامه فیض

تسبت به بیمه هارا که به مدیرعامل استان نوشته به زودی برروی سایت خواهم گذاشت.

باتشکر

 

 


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 بهمن 1389


90ogif7wlx5sap9b4ur.jpg35akqf4lwonywuupnb9n.jpg

رای نهایی اداره کارواموراجتماعی نسبت به اعتراض شرکت مخابرات


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد
 
تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 بهمن 1389


یارانه های مرحله دوم به حساب سیمیا واریز شده اند
نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic